412975

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „FLOW MAKERS CLUB”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem portalu internetowego pod nazwą „Flow Makers Club”, funkcjonującego pod adresem „flowmakersclub.pl” (zwanego dalej „Portalem”), jest Flowmakers sp. z o.o. z siedzibą w ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000926034, NIP: 7582381505, Regon: 520153050, kapitał zakładowy: 5.000 zł (zwana dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady funkcjonowania Portalu, w szczególności określa warunki jego użytkowania, prawa i obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Portalu.
 3. Treść Regulaminu znajduje się na Portalu pod adresem: https://flowmakersclub.pl/regulamin/.

§2

Definicje

Abonament – opłata cykliczna uiszczana przez Użytkownika w zamian za uzyskanie dostępu do określonych funkcjonalności Portalu. Rodzaje Abonamentów oraz dostępne w ramach każdego z nich funkcje opisane zostały w Portalu w zakładce https://flowmakersclub.pl/premium;
Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. W Portalu dostępne są różne rodzaje Kont Użytkownika;
Grywalizacja – grywalizacja organizowana przez Administratora, adresowana do wszystkich lub wybranych Użytkowników Portalu;
Konkursy – akcje specjalne, organizowane przez Administratora dla Użytkowników Portalu, zgodnie z informacjami i na zasadach opisanych odrębnymi regulaminami Konkursów dostępnymi w Portalu;
Materiały – szkolenia i kursy on-line, e-booki i inne treści, w tym prezentacje, filmy, nagrania, zdjęcia oraz artykuły naukowe dotyczące m.in. kształtowania osobowości, mechanizmów działania podświadomości oraz zwiększenia koncentracji i zdolności przyswajania wiedzy dostępne w Portalu. Materiały będące plikami cyfrowymi stanowią treści cyfrowe, tj. treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku. Użytkownik, dokonując zakupu Materiałów stanowiących treści cyfrowe, zawiera z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych;
Narzędzia – funkcjonalności Portalu dostępne dla jego Użytkowników. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności jest uzależniony od statusu i rodzaju posiadanego Konta Użytkownika. Usługa udostępnienia Narzędzi może stanowić częściowo usługę cyfrową;
Program
Partnerski
– program prowadzony przez Administratora, w ramach którego Użytkownik posiadający Abonament ma możliwość zostać aktywnym ambasadorem Flowmakers Club, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne otrzymywane z tytułu skutecznych poleceń nowych Użytkowników Kont Premium lub klientów Sklepu Internetowego („Polecenia”). Szczegółowe zasady udziału w Programie Partnerskim oraz płatności wynagrodzenia opisane są w regulaminie Programu Partnerskiego dostępnym pod adresem https://flowmakersclub.pl/moje-konto/ w zakładce „Program partnerski”;
Umowa – oznacza umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę poprzez Portal zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Portalu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w Portalu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§3

Portal

 1. Celem funkcjonowania Portalu jest, w szczególności, udostępnianie i popularyzacja wśród Użytkowników wiedzy, narzędzi i umiejętności na temat
  rozwijania świadomej kariery zgodnej z wartościami, pasjami i naturalnymi predyspozycjami osobowości Użytkownika, stworzenia świadomej,
  zintegrowanej i spójnej osobowości Użytkownika i zwiększenia zdolności przyswajania wiedzy przez Użytkownika.
 2. Użytkownicy mogą korzystać, między innymi, z następujących Narzędzi:
  • a) dostęp (na zasadzie streamingu) do Materiałów publikowanych przez Administratora;
  • b) publikowanie w ramach Portalu treści w szczególności w postaci: postów, komentarzy, opinii, informacji, zdjęć, wyzwań i innych interakcji (zwanych dalej „Treściami”);
  • c) udostępnianie Treści zamieszczonych w Portalu w innych serwisach internetowych, za pośrednictwem funkcji zainstalowanych przez Administratora, na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w regulaminach określających funkcjonowanie ww. serwisów internetowych;
  • d) uczestnictwo w programach premiowych, Grywalizacji, Konkursach i innych formach promocji organizowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, dostępnych w Portalu;
  • e) dokonywanie zakupów produktów lub subskrypcji oferowanych w Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • f) dostęp do bloga – najnowszych wiadomości publikowanych przez Administratora, w tym wiadomości o charakterze marketingowym i public relations(aktualności);
  • g) zamawianie informacji handlowych, w szczególności w formie newslettera, dotyczących Administratora oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody w tym zakresie przez Użytkownika;
  • h) dokonywanie zapisów na spotkania, prelekcje oraz szkolenia organizowane przez Administratora;
  • i) uczestnictwo w seminariach internetowych (tzw. „webinarach”) organizowanych przez Administratora za pośrednictwem Portalu oraz dostęp do archiwum ww. seminariów internetowych udostępnianych przez Administratora;
  • j) dostęp do biblioteki wiedzy;
  • k) dostęp do dedykowanego kanału Discord;
  • l) dostęp do Flowmakers Toolkit;
  • m) dostęp do Deal Room;
  • n) uczestnictwo w ankietach lub testach dotyczących Portalu.
 3. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Materiałów, Treści oraz wszelkich innych elementów znajdujących się w Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 4. Z tytułu Rejestracji Konta nie jest pobierana od Użytkownika opłata, z zastrzeżeniem zdania następnego. Dostęp Użytkownika do poszczególnych Narzędzi uzależniony jest od dokonania Rejestracji, wykupienia jednego z rodzajów Abonamentu lub spełnienia dodatkowych kryteriów wskazanych przez Administratora, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Portalu.
 5. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Portalu lub udział w promocjach, Konkursach i akcjach mogą zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Portalu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu, w tym zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości lista funkcjonalności wymienionych w ust. 2 powyżej, w tym funkcjonalności wymagających dodatkowej opłaty, może ulegać zmianom, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 8. Informacje o funkcjonalnościach Portalu oraz technicznych środkach jego ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Portalu, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na https://flowmakersclub.pl/.

§4

Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej, „UŚUDE”). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
  • b) połączenie z siecią Internet;
  • c) poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 3. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dostęp do Materiałów znajdujących się na Portalu ograniczony jest wyłącznie do odtworzenia Materiałów, bez możliwości ich pobrania, modyfikacji, ingerencji w ich treść, z wyłączeniem Materiałów wyraźnie udostępnionych do pobrania przez Administratora.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Portalu. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Zakazane jest dodawanie treści o charakterze bezprawnym przez Użytkowników.
 5. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 6. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług, a także jednoznaczną identyfikację stron usług świadczonych drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie w Portalu.
 7. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem, dostępnych w ramach Portalu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykonywanej na zasadach określonych w Regulaminie, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu lub poprzez usunięcie Konta w Portalu.
 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §11 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności UŚUDE.

§5

Rejestracja

 1. Dostęp do Portalu wymaga zalogowania, po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i uruchomieniu na jego rzecz przez Administratora indywidualnego Konta, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
 2. W celu zarejestrowania się przez Użytkownika w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz rejestracyjny udostępniony w Portalu (dalej „Formularz Rejestracyjny”) w szczególności poprzez podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasła wybranego przez Użytkownika (dalej „Rejestracja”). Opcjonalnie Użytkownik może podać w formularzu także numer telefonu.
 3. Użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Użytkownik może dokonać wyłącznie jednej Rejestracji w Portalu i posiadać jedno Konto.
 6. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualną nazwę użytkownika (login) i hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać Konta osobom trzecim, w szczególności nie podawać im loginu i hasła do Konta Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 7. Wypełniając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik:
  • a) potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  • b) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera redagowanego przez Administratora, marketingu produktów oraz usług Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, jak również zgodę na przesyłanie przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu UŚUDE.
 8. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 9. Po dokonaniu Rejestracji w Portalu, dostęp Użytkownika do Konta możliwy jest po każdorazowym zalogowaniu się w Portalu. Logowanie następuje przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 10. Użytkownik uprawniony jest do zmiany danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym (w szczególności adresu e-mail) za pośrednictwem Profilu.
 11. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Portalu i następuje na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 12. Świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usługi polegającej na przesyłaniu newslettera możliwe jest po wskazaniu przez Użytkownika adresu e-mail w Portalu oraz kliknięciu przycisku „Zapisz się”. Użytkownik uprawniony jest w każdym momencie do rezygnacji z ww. usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w przesyłanym newsletterze.

§6

Zakup Abonamentu

 1. W celu zakupu Abonamentu, Użytkownik, który dokonał Rejestracji, zobowiązany jest zalogować się na Portalu, a następnie dokonać wyboru Abonamentu w zakładce “Premium” (strona https://flowmakersclub.pl/premium) Rodzaje Abonamentów oraz ich ceny podane są w zakładce “Premium”.
 2. Użytkownik może wskazać dodatkowo dane wymagane dla wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy Użytkownik żąda wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Abonamentu. W celu uniknięcia wątpliwości w celu otrzymania faktury VAT Użytkownik musi podać Administratorowi numer NIP w momencie rozpoczęcia transakcji.
 3. Aby zakończyć zakup Abonamentu, należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową / przelewem internetowym prowadzone są za pośrednictwem tpay oraz PayPal.
 5. Warunkiem świadczenia usługi w Abonamencie jest zapłata z góry (przedpłata) za rozpoczynający się okres rozliczeniowy świadczenia usługi. Akceptowane sposoby płatności wskazane są w Portalu. Dostępne okresy rozliczeniowe wskazane są w Portalu.
 6. Abonament wygasa wraz z upływem okresu, na który został wykupiony.
 7. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji usługi w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usługi będzie zapewniony do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 8. Konsument otrzymuje utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta, za pośrednictwem Portalu oraz poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany podczas Rejestracji. W wyżej wymienionej wiadomości.
 9. W przypadku obniżenia ceny Abonamentów Administrator obok informacji o cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Abonamentów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Abonament jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Administrator zamieszcza również informację o najniższej cenie Abonamentów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Abonamentów do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta („Ustawa o prawach konsumenta”), przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jako zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub według.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy sprzedaży, w tym na formularzu, którego wzór dostępny jest pod Regulaminem, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Administrator zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Konsument wskazał inny numer rachunku bankowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Administrator nie może wykorzystywać treści
  innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usługi cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:

  • 1) są użyteczne wyłącznie w związku z usługą;
  • 2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z usługi;
  • 3) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  • 4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, Administrator na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usługi. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Administratora nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej.

§8

Warunki użytkowania Portalu

 1. W celu zapewnienia przyjaznej i konstruktywnej interakcji pomiędzy Użytkownikami, zobowiązani oni są:
  • a) wyrażać swoje opinie lub formułować Treści w sposób przyjazny i pełny szacunku w stosunku do innych Użytkowników i ich opinii;
  • b) unikać wysyłania tej samej wiadomości dotyczącej tego samego tematu kilka razy;
  • c) ignorować niewłaściwe, bądź kontrowersyjne Treści zamieszczane przez innych Użytkowników;
  • d) sprawdzić źródło wszelkich umieszczanych przez siebie informacji w celu uniknięcia rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika na Portalu Treści, które są sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a także naruszające prawa Administratora, lub osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 3. Użytkownik zamieszczający na Portalu Treści, o których mowa w §8 ust. 2 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, względem Administratora lub osób trzecich, na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania Treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach Portalu.
 5. W przypadku powzięcia wiadomości o zamieszczeniu na Portalu Treści, o których mowa w §8 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do poinformowania o tym Administratora, przesyłając w tym celu stosowne zgłoszenie pocztą elektroniczną.
 6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze lub sprzeczności z postanowieniami Regulaminu Treści zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Portalu lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści, zawiadamiając uprzednio Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do zamieszczonych przez niego Treści.
 7. Narzędzia i Materiały są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy i są zgodne z ww. Umową przez cały okres ich dostępności dla Użytkownika. Administrator poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności i z Umową, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować tę aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Administratora. Jakiekolwiek zmiany w Narzędziach lub Materiałach, inne niż niezbędne do zachowania zgodności z Umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.
 8. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora zgodnie z ust. 7 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści lub usługi cyfrowej wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • a) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.

§9

Grywalizacja

 1. Z zastrzeżeniem prawa Administratora do organizowania Konkursów dedykowanych dla określonych kategorii Użytkowników, w szczególności dla Użytkowników, którzy wykupili jeden z rodzajów Abonamentu, Administrator organizuje na zasadzie ciągłej Grywalizację, w której udział mogą wziąć wszyscy Użytkownicy od chwili rejestracji Konta i akceptacji Regulaminu.
 2. W ramach Grywalizacji Użytkownicy zdobywają punkty w wysokościach wskazanych w Portalu w zakładce: Grywalizacja. Użytkownicy zdobywają punkty w zamian za wykonywanie zadań dostępnych w Portalu. Punkty zapisywane są na Koncie Użytkownika i umieszczane w rankingu widocznym dla innych Użytkowników.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść i liczba zadań oraz rodzaje bonusów mogą ulegać zmianie.
 4. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Grywalizacji poprzez zaprzestanie wykonywania zadań lub wymieniania zdobytych punktów na bonusy.
 5. Użytkownik może zostać wykluczony z Grywalizacji w wypadku naruszania postanowień Regulaminu, korzystania z narzędzi lub oprogramowania wpływającego na sumę punktów lub bonusów dostępnych dla Użytkownika w Grywalizacji lub innego zakłócania prawidłowego działania Portalu.
 6. Do Konkursów kierowanych wyłącznie do posiadaczy jednego z rodzajów Abonamentu zastosowanie mają odrębne regulaminy dostępne w Portalu.

§10

Prawa autorskie

 1. W ramach Portalu mogą być zamieszczane jedynie takie Treści, których wykorzystanie przez Administratora zgodnie z Regulaminem, jest zgodne z
  obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 2. Zamieszczając Treści w ramach Portalu, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
  • a) przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do Treści zamieszczanych w Portalu;
  • b) zamieszczenie Treści w Portalu oraz korzystanie z nich przez Administratora jak i innych Użytkowników nie narusza praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych;
  • c) jest uprawniony do udzielenia wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych w Portalu, zgodnie z postanowieniami i w zakresie określonym w Regulaminie, a udzielenie ww. zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • d) wyraża zgodę na udzielenie licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych w Portalu, na warunkach określonych poniżej.
 3. W przypadku, gdy Treści lub jakakolwiek ich część, stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), z chwilą zamieszczenia Treści w Portalu, Użytkownik udziela:
  • a) Administratorowi – nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Treściami, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści w całości lub w części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie Treści w dowolnej ilości i formie;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści, w całości lub w części, utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania Treści, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie;
   • wykorzystywanie Treści do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, komercyjnych Administratora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam, a także dla celów prezentacji informacji, osiągnięć i wyników uzyskiwanych przez Użytkownika w ramach Portalu;
   • wprowadzanie Treści w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
   • dokonywanie tłumaczeń Treści na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Treści w każdym języku, na dowolnym nośniku.
  • b) Użytkownikom – nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na dostęp do Treści za pośrednictwem Portalu oraz na korzystanie i rozporządzanie Treściami w zakresie funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom w ramach Portalu oraz w granicach określonych w Regulaminie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Treści, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Treści, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Treściach, według uznania Administratora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechniania opracowań, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 a) powyżej.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 3 a) powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Użytkownik nieodpłatnie upoważnia Administratora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Treści, w tym w szczególności do dokonywania w Treściach dowolnych zmian. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Treści w stosunku do Administratora, jego następców lub innych Użytkowników. Oznaczanie Treści nazwiskiem (pseudonimem) Użytkownika zależy od uznania Administratora, na co Użytkownik wyraża nieodpłatnie zgodę.
 7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej mają odpowiednio zastosowanie do zasad wykorzystania przez Administratora, a w jego imieniu i na jego zlecenie, także przez inne podmioty, wizerunku oraz głosu Użytkownika lub wizerunków i głosów osób trzecich widocznych w Treściach udostępnionych przez Użytkownika w ramach Portalu. Poprzez zamieszczenie Treści na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie udostępnionego przez niego na Portalu jego wizerunku i głosu oraz ich rozpowszechnianie przez Administratora.
 8. Użytkownik może zamieszczać na Portalu Treści zawierające wizerunek i głos osób trzecich, pod warunkiem, iż Użytkownik posiada pisemną zgodę takich osób na korzystanie z ich wizerunku i głosu na zasadach określonych w Regulaminie, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu przez Administratora w sposób opisany w ust. 1-7 powyżej. Poprzez zamieszczenie w Portalu Treści zawierających wizerunek i głos osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku i głosu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Zabrania się zamieszczania lub korzystania przez Użytkowników z Materiałów znajdujących się na Portalu w celach prowadzenia działalności komercyjnej, w szczególności w celu zamieszczania reklam.

§11

Reklamacje

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi lub treści z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym usługi lub treści miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności usługi lub treści z Umową wystąpił w czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  • 1) środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  • 2) użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi lub treści z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Reklamacje dotyczące realizacji usług przez Administratora lub funkcjonowania Portalu mogą być zgłaszane poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@flowmakersclub.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 5. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 6. W zakresie reklamacji Użytkownik może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi lub treści cyfrowej z Umową.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12

Opinie

 1. O ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona przez Administratora, Użytkownicy mogą oceniać usługi i dodać recenzję. W takim wypadku Administrator sprawdza, czy dana recenzja usługi została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła usługę na podstawie Umową i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji usługi dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.
 2. W każdym przypadku, gdy przy recenzji usługi nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja została dodana przez osobę, która nie kupiła w Portalu usługi lub Administrator nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja takiej osoby może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami) lub wprowadzająca w błąd.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z użytkowania Portalu Użytkowników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem lub odrębnymi regulaminami regulującymi funkcjonalności Portalu, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Portalu.
 3. Wszelkie nieprawidłowości techniczne dotyczące działania Portalu należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@flowmakersclub.pl.
 4. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@flowmakersclub.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Znaki towarowe figurujące w ramach Portalu należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 2 marca 2023 roku.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.
 9. Zmiany Regulaminu mogą wynikać w szczególności z następujących ważnych przyczyn: zmiany lub rozszerzenia funkcjonalności Portalu, w tym dostępnych produktów lub usług dla Użytkowników, zmiany adresu Portalu, zmiany obowiązujących przepisów prawa, wydania prawomocnego wyroku lub decyzji wpływającej na treść Regulaminu. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian. Okres wskazany w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu, gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, a czas między publikacją aktu prawnego, z którego wynika konieczność zmiany, a jego wejściem w życie jest krótszy niż 14 dni lub w wypadku gdy zmiana wynika z prawomocnego wyroku lub decyzji, które nakazują ich wykonanie w terminie krótszym niż 14 dni.
 10. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu. Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 11. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych Użytkownika z bazy danych.
 12. Niezłożenie przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu logowanie się Użytkownika do Portalu odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu ze zmianami.
 13. Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte przez Użytkownika w związku z użytkowaniem Portalu przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

Twoja podróż w świecie pełnym flow

Obecny Etap: 1/3

Wejście do świata pełnego Flow

Przed wejściem do świata flow skonfiguruj konto i stwórz swoją postać.

Twoje zadania na tym etapie:

 • Załóż konto w Klubie
 • Wypełnij onboarding
 • Stwórz swojego avatara 3D

Twoje postępy

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć swoje postępy w kursach i wyzwaniach.

Oglądaj Micro-Video i odbieraj punkty

Obejrzyj krótkie filmy i odbierz punkty za każdy z nich

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć filmy i otrzymać punkty

Dodaj swoją notatkę

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby móc dodawać notatki