1806

FLOW MAKERS CLUB

Regulamin sklepu internetowego 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób wykonania usługi dostępu do szkoleń internetowych prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.flowmakersclub.pl przez firmę Flowmakers sp. z o.o. z siedzibą w ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000926034, NIP: 7582381505, Regon: 520153050
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 2. 

DEFINICJE

 1. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na Stronie Internetowej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie oraz zawiera Umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 4. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 5. Newsletter – cykliczny biuletyn otrzymywany przez Klienta od Usługodawcy zawierający informacje o Szkoleniach, nowościach oraz promocjach prowadzonych przez Usługodawcę.
 6. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, umożliwiająca założenie Konta Klienta i składanie Zamówień.
 7. Szkolenia – szkolenia internetowe mające postać elektronicznych materiałów wideo lub audio zawierających wykłady o wybranej tematyce będące treścią cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta jak również utworami w rozumieniu Ustawy o Prawach Autorskich.
 8. Usługa Szkoleniowa – będąca przedmiotem Umowy usługa polegająca na umożliwieniu ograniczonego w czasie dostępu do Szkoleń świadczona przez Usługodawcę na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej.
 9. Usługodawca – Flowmakers sp. z o.o. z siedzibą w ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000926034, NIP: 7582381505, Regon: 520153050, adres poczty elektronicznej: kontakt@flowmakersclub.pl
 10. Strona Internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.flowmakersclub.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy, między innymi, Usługę Szkoleniową.
 11. Umowa – umowa świadczenia Usług Szkoleniowych zawarta na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.
 12. Usługa Elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 13. Ustawa o prawie autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy.

 

§ 3. 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi Szkoleniowej oraz innych Usług Elektronicznych prowadzonych przez Usługodawcę na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, a w szczególności określa sposób składania Zamówień, świadczenia Usługi Szkoleniowej oraz innych Usług Elektronicznych, dokonywania płatności przez Klienta, odstąpienia od Umowy przez Konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na odległość stosuje się w szczególności postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca niniejszym informuje Konsumenta, iż:
  • Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu przez ustawodawcę w Ustawie o Prawach Konsumenta;
  • Postanowienia Regulaminu oraz Umów mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce należy stosować postanowienia ww. ustawy;
  • W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta należy stosować postanowienia ww. ustawy.
 3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Usługodawcy oraz na Stronie Internetowej. Pełną treść Regulaminu można pobrać ze Strony Internetowej lub klikając link www.flowmakersclub.pl/regulamin
 4. Informacje o Usługach Szkoleniowych dostępne na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny świadczenia Usług Szkoleniowych zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

 

§ 4.

REJESTRACJA

 1. Przeglądanie informacji o Szkoleniach dostępnych na Stronie Internetowej nie wymaga Rejestracji.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na świadczenie Usługi Szkoleniowej za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się i założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 3. W celu dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji/pola znajdującej się w tym formularzu.
 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Klient uprawniony jest posiadać jedno Konto.
 8. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Konta osobom trzecim.
 9. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie Usług Elektronicznych związanych z prowadzeniem Konta Klienta. Nie wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie ww. usług uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.
 10. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności w celu złożenia i realizacji Zamówienia lub Rejestracji.
 11. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 12. Po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej, każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym z zastrzeżeniem, iż każde złożenie Zamówienia uwarunkowane jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 13. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Strony Internetowej oraz działań zmierzających do uzyskania dostępu do Szkoleń w sposób inny, niż określony w Regulaminie. Klient zobowiązuje się do nieumieszczania na Stronie Internetowej treści o charakterze bezprawnym.
 14. Usunięcie Konta Klienta, może nastąpić poprzez wysłanie przez Klienta informacji do Usługodawcy, w szczególności na adres internetowy kontakt@flowmakersclub.pl lub za pośrednictwem listu przesłanego na adres Usługodawcy.
 15. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§ 5. 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia na Usługi Szkoleniowe dostępne w ofercie handlowej Usługodawcy określonej na Stronie Internetowej.
 2. Składanie Zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe 24 godzin na dobę przez wszystkie dni roku.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient który dokonał Rejestracji, zobowiązany jest zalogować się na Stronie Internetowej, poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych podczas Rejestracji, następnie wypełnić Formularz Zamówienia udostępniony na Stronie Internetowej;
 4. W Formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności wskazać Szkolenie będące przedmiotem Zamówienia, wskazać dane dotyczące sposobu płatności.
 5. W Formularzu Zamówienia Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane dla wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia Usługi Szkoleniowej.
 6. Wypełniając Formularz Zamówienia, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 7. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 8. Poprawnie wypełniony Formularz Zamówienia Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w  Formularzu Zamówienia.
 9. Aby zakończyć składanie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. W celu zamówienia Usługi Szkoleniowej, Klient ma obowiązek opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 7 Regulaminu.
 11. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej oraz poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres wskazany podczas Rejestracji.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Zamówienia.

 

§6

ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Umowa świadczenia Usługi Szkoleniowej zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą dokonania przez Klienta płatności za zamówioną Usługę Szkoleniową w jednej z form płatności określonej w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. Po dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu, Usługodawca prześle, na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail, link internetowy (adresu URL) umożliwiający wielokrotne odtworzenie Szkolenia (w tym celu należy kliknąć w link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej) w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej.
 3. Po dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu, Klient w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej, będzie miał możliwość odtworzenia Szkolenia będącego przedmiotem Umowy także po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w zakładce „Moje Kursy”.
 4. Po dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu, Klient będzie miał możliwość odtworzenia Szkolenia zgodnie z ust. 2 i 3 przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania ww. płatności.
 5. Zawarcie Umowy nie uprawnia Klienta do pobrania Szkolenia będącego przedmiotem Umowy i zapisania go na urządzeniu końcowym Klienta.
 6. Z dniem dokonania przez Klienta płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu, Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze Szkolenia na okres wskazany w ust. 4 powyżej.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Szkolenia stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i podlegają ochronie prawno-autorskiej oraz są wyłączną własnością Usługodawcy.
 8. W ramach udzielonej licencji, Klient uprawniony jest do korzystania ze Szkoleń wyłącznie na własne cele naukowe poprzez odtwarzanie Szkoleń za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest do nieudostępniana Szkoleń osobom trzecim bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Klient nie jest uprawniony jest do wykonywania jakichkolwiek zależnych praw autorskich do Szkoleń (w tym do wykonywania opracowań Szkoleń);

 

§ 7.

SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi Szkoleniowe:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy;
  • Płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Tpay.com oraz PayPal.com
 2. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, płatność uznana jest za dokonaną z chwilą uznania konta bankowego Usługodawcy. W tytule przelewu, Klient powinien wskazać numer Zamówienia, którego dotyczy płatność.
 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z form płatności określonych w ust. 1 powyżej, udostępnianych przez podmioty trzecie, określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Klienta ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na podstawie Regulaminu, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, w tym w przypadkach zawarcia umowy:
  •  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument utraci dostęp do Szkolenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy, w tym na formularzu,  którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Regulamin, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  może zostać przesłane na adres kontakt@flowmakersclub.pl
 7. Usługodawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument wskazał inny numer rachunku bankowego.

 

§ 9.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1182 późn. zm.), oraz zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie zawierania i wykonywania Umowy, w tym związanych ze składaniem i realizacją Zamówienia i  procesem Rejestracji. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 19 ust. 5 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania. Klient powinien również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację Umowy.
 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów promocyjno – marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno – marketingowych uwzględnia, iż:
  • Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
  • Klient ma prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych,
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjno – marketingowych może być w każdym czasie cofnięta,
  • Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§ 10.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca jest jednocześnie usługodawcą  usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Oprócz Usługi Szkoleniowej, Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom Usługi Elektroniczne polegająca na:
  • możliwości dokonania Rejestracji i prowadzenia Konta, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu;
  • korzystaniu z Formularza Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu oraz składania Zamówień;
  • przesyłaniu Newsletter-a.
 3. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usług Elektronicznych określonych w ust. 2 pkt a) – c) powyżej lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługi Elektroniczne, inne niż Usługi Szkoleniowe, świadczone są nieodpłatnie. Usługi Elektronicznie określone w ust. Ust. 2 pkt. a i c powyżej, świadczone są przez czas nieoznaczony. Usług Określona w ust. 2 pkt b) powyżej jest jednorazowa i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą odstąpienia od złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej polegającej na przesyłaniu Newsletter-a możliwa jest po wskazaniu przez Klienta adresu e-mail w zakładce pt. „Newsletter” dostępnej w ramach Strony Internetowej oraz zaznaczeniu ikonki „Zapisz się”. Klient uprawniony jest w każdym momencie do rezygnacji z ww. usługi poprzez wysłanie informacji do Usługodawcy, w szczególności na adres internetowy kontakt@flowmakersclub.pl lub za pośrednictwem listu przesłanego na adres Usługodawcy.
 6. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • Komputer PC, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  • połączenie z siecią Internet,
  • poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną;
  • przeglądarka internetowa taka jak Mozilla Firefox  w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
  • ekran w rozdzielczości 1024×768 i wyższej;
  • włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies oraz obsługę javascript;
  • oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików w formatach: MP4
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług Elektronicznych, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Stronie Internetowej.
 8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu dotyczących Usługi Szkoleniowej, zgoda Klienta na korzystanie z Usług Elektronicznych objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§11.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Szkoleniowej oraz innych Usług Elektronicznych mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. 11 Listopada 5/7 07-410 Ostrołęka lub poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@flowmakersclub.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, numer Zamówienia, oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Usługodawca po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem 1 i 2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Dostarczenie Usługi Szkoleniowej niezamówionej przez Klienta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 6. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Konsument uprawniony jest w szczególności do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 12.

PLIKI “COOKIES”

 1. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).
 2. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informować o ich przesyłaniu.
 3. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
  • a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej  ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  • d) dostosowania oferty produktów Usługodawcy oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.

§ 14.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2016 roku przez czas niezonaczony.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Usługodawca informuje przez umieszczenie na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu powinna znaleźć się na Stronie Internetowej na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 5. Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.
 7. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.
 8. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

Warszawa, dnia 1 Listopada 2016 r.

Twoja podróż w świecie pełnym flow

Obecny Etap: 1/3

Wejście do świata pełnego Flow

Przed wejściem do świata flow skonfiguruj konto i stwórz swoją postać.

Twoje zadania na tym etapie:

 • Załóż konto w Klubie
 • Wypełnij onboarding
 • Stwórz swojego avatara 3D

Twoje postępy

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć swoje postępy w kursach i wyzwaniach.

Oglądaj Micro-Video i odbieraj punkty

Obejrzyj krótkie filmy i odbierz punkty za każdy z nich

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć filmy i otrzymać punkty

Dodaj swoją notatkę

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby móc dodawać notatki